Liko Soho Group – interes grada Bara i države Crne Gore

U cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti u Crnoj Gori, a kako bismo spriječili, negativnu medijsku  kampanju koja se u kontinuitetu plasira kada je u pitanju projekat izgradnje Hotela visoke kategorije u Opštini Bar, Liko Soho Group-a daje sljedeće saopštenje za medije:

Projekat Liko Soho hotela sa pet zvjezdica u Baru, pod vođstvom je ukrajinsko crnogorske investicione kompanije Liko Soho Group, sa vrijednošću investicije od preko 60 miliona eura.

Na izgradnji objekta Hotela planirano je angažovanje značajanog dijela barske privrede, a nakon otvaranja hotela i povećanje standarda građana Bara kroz otvaranje više od 300 novih radnih mjesta i direktan uticaj na razvoj domaćinstava koja se bave proizvodnjom i prodajom hrane i pružaju ostale usluge, a grad Bar će pozicionirati na svjetskoj turističkoj mapi na mjesto koje mu i pripada sa svim njegovim sadržajem.

Liko Soho hotel kategorije pet zvjezdica će biti opremljen po svim svjetskim standardima i poslovaće po mješovitom modelu. Ovo je prvi projekat u Baru, koji za zainteresovane ulagače predstavlja najisplativiju investiciju, jer preko mješovitog modela poslovanja kupcima se nudi mogućnost izdavanja potpuno opremljenog apartmana po svim standardima svjetski poznatog brenda. Ovo je unikatna mogućnost brzog povrata  uloženih sredstava, a pored toga i prilika za miran i spokojan boravak uz sve prednosti života na moru.

„Nakon što je završen proces dobijanja kompletne dokumentacije neophodne za gradnju krenuli smo sa pripremnim radovima, a u oktobru sledeće godine planiran je završetak grubih radova. Ovim projektom nastojimo da po prvi put ponudimo nešto novo tržištu, na način što ćemo omogućiti klijentima da steknu vlasništvo nad potpuno opremljenom nekretninom luksuznog dizajna na nivou hotela sa pet zvjezdica, te da odmah po završetku radova mogu uživati u udobnosti svog apartmana bez dodatnih ulaganja za opremanje, a uz mogućnost povrata investicije kroz izdavanje u hotelskom kompleksu“, istakao je ovim povodom direktor Liko Soho Group-e, Ivan Krstajić.

Poslednjih dana u većini crnogorskih medija iznesene su netačne tvrdnje izvučene iz konteksta, što je rezultiralo time da je građanima predstavljena iskrivljena slika našeg projekta, sa isključivim ciljem da se nanese šteta ovom privrednom društvu i da se njegovim osnivačima naruši poslovni ugled. S tim u vezi, želimo javnosti kratko da ukažemo na određene činjenice:

Prije svega, u dijelu komentara koji se odnose na preporuku obrađjivača plana, da se obzirom na atraktivnost zemljišta raspiše javni konkurs za idejno rješenje, i ukoliko bi se radio javni konkurs dozvoljeno je 12 nadzemnih etaža, a ukoliko se ne radi 10 nadzemnih etaža. Pojašnjenje ove činjenice leži u tački 7.1 UTU, u kojima se jasno kaže da o potrebi javnog konkursa odlučuje stručna služba Opštine. Stručna služba opštine nije donijela odluku o raspisivanju javnog konkursa, iz čega zaključujemo da nije ocijenila da postoji potreba, a na šta ima pravo. Potvrda navedenog je da je glavni gradski arhitekta dao saglasnost na dostavljeno idejno rješenje, te u skladu sa navedenim ne vidimo obavezu u ovom dijelu niti investitora, niti revidenta, niti projektanta.

Dalje, promjenom modela poslovanja iz kondo u mješoviti, koji je svakako povoljniji za državu sa više aspekata, kompanija Liko Soho Group će smanjiti broj apartmana za prodaju sa 322 na 244 i time će ponuditi tržištu hotel kategorije 5*, sa 168 hotelskih soba koje po zakonu ne mogu biti predmet prodaje, a koji će poslovati tokom cijele godine kao jedna cjelina u vlasništvu Liko Soho Group – e.

„Važno je istaći da smo kondo model poslovanja naveli u biznis planu, koji je dio dokumentacije za apliciranje u Program ekonomskog državljanstva, dok procedura registracije modela u skladu sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu tek treba da se desi u narednom periodu. Izbor modela poslovanja je jedino i isključivo pravo investitora, koje je jasno definisano zakonom, a koje je isključivi zahtijev brenda“, zaključio je Krstajić.

Komentare koji se odnose na neuređenost odnosa sa Opštinom Bar po pitanju komunalija i Reginalnog vodovoda možemo razumjeti samo kao neznanje ili nedobronamjernost, budući da je po pitanju komunalija jasno zakonsko određenje da naknadu za uređenje građevinskog zemljišta utvrđuje nadležni organ lokalne uprave rješenjem, koje prethodi eventualnom ugovoru, a da smo takođe od Regionalnog vodovoda dobili saglasnost kojom smo u skladu sa zakonom oslobođeni obaveze plaćanja naknade.

Kroz jasnu strategiju razvoja grada Bara i našu viziju, pored ulaganja u turističke kapacitete, započeli smo aktivnosti oko pripreme potrebne dokumentacije i obavili više sastanaka sa predstavnicima države i opštine Bar za projekte, koji su od suštinskog značaja za najveću primorsku opštinu i grad sa najviše potencijala na Jadranu. Uz hotel kategorije 5*, naš grad će u narednom periodu stvoriti priliku za izgradnju Olimpijskog bazena, aqua parka, tržnog centra na preko 20.000 m2  sa svim sadržajima (bioskop, food core, restorani, butici, hipermaketi), šetačke zone i plaže kakve zaslužuje grad Bar i orjentacija ka elitnom turizmu, sa propratnim sportskim sadržajima, koji su srce ovog grada i po kojima je naš grad prepoznatljiv.

Potpisivanjem ugovora sa državom Crnom Gorom i kupovinom zemljišta u vrijednosti od 3.8 miliona eura, kroz dostavljanje bezuslovne i neopozive bankarske garancije u iznosu od 300.000 eura za ispunjenje investicije za prvu investicionu godinu, preuzeta je obaveza da se u narednih 5 godina realizuje investicija u  ukupnom iznosu od 61 milion eura, kroz jasno definisanu kontrolu i nadzor od strane Vlade Crne Gore na nivou svake investicione godine. Od strane Vlade Crne Gore naš projekat je uvršten na listu razvojnih projekata iz oblasti turizma u oktobru 2021. godine, gdje se ulagačima nudi mogućnost dobijanja crnogorskog ekonomskog državljanstva kroz ulaganje u projekat i uplatu sume u iznosu od 200.000 eura na državni račun, čime se ujedno doprinosi dodatnom razvoju Crne Gore. Kroz ovaj program smo takođe dostavili i bankarsku garanciju u prvobitnom iznosu od 7.5 miliona eura, koja je ove godine od strane Vlade smanjena na 1 milion eura. Investitor je na ovom projektu ispunio ugovorom definisane obaveze i u dogovorenom roku izvršio sve potrebne uplate.

„Ispred inostrane investicione kompanije želim da naglasim da pružamo punu podršku Programu ekonomskog državljanstva i da kroz doprinos koji program ima za javne finansije i privredni razvoj Crne Gore podržvamo predlog o produženju istog. Do danas je program generisao cca 350 miliona eura i njegovim produženjem ćemo nastaviti privlačenje stranih investicija, čime ćemo uspješno nastaviti razvojni put Crne Gore kao jedne od najprivlačnijih turističkih destinacija, što svakako predstavlja dodatnu vrijednost za Crnu Goru“, naglasio je Krstajić.

Kao privredno društvo, koje već duži vremenski period posluje u Baru, u potpunosti smo svjesni svih mogućnosti i prilika za razvoj grada, kao i potreba lokalnog stanovništva, te samim tim realizacijom ovog projekta nastojimo da poboljšamo turističku ponudu u Baru i da privučemo turiste veće platežne moći u naš grad, što će se reflektovati i na razvoj manjih preduzeća i privrednika, rad ugostiteljskih objekata, kao i na promovisanje istorijskih spomenika i kulturnih manifestacija.

Jedan od najvećih uticaja na zajednicu, koji posebno izdvajamo, jeste smanjenje procenta nezaposlenih, na način što ćemo crnogorskom tržištu rada ponuditi preko 300 novih radnih mijesta, s tim što će u toku sezonskih mjeseci traženi broj zaposlenih biti značajno veći.

Na kraju, ostavljamo otvorenu mogućnost svima (novinarima, političikim predstvanicima, građanima…) koji su dobronamjerni i zainteresovani da saznaju i prenesu tačne navode o našem projektu, da dođu u naše prostorije (zgrada Soho City – Bar) i dobiju svu potrebnu dokumentaciju za teme koje su predmet njihovog interesovanja, od našeg stručnog tima, jer kao što smo i do sada sav posao obavljali na jedan transparentan i javan način tako ćemo nastaviti i u budućnosti, zaključio je za kraj Krstajić.